Moderná metóda ošetrenia s názvom „tissue flossing“

Metóda ošetrenia „tissue flossing“ alebo jednoducho len „flossing“, naberá každým rokom na stále väčšej popularite. Do povedomia športových trénerov, fyzioterapeutov a širokej verejnosti sa dostala primárne okolo roku 2013, kedy americký bádateľ a fyzioterapeut Dr. Kelly Starrett uverejnil dnes už celosvetovo známu knihu „Becoming a Supple Leopard“, v ktorej poukázal na možnosti využitia flossingových pásov k zlepšeniu rozsahu pohybu, výkonnosti a prevencii zranení. Odvtedy vyšlo niekoľko ďalších publikácii a výskumov, ktoré sa metódou „tissue flossing“ zaoberajú, vďaka čomu neustále väčšia časť odbornej aj širokej verejnosti objavuje čaro kompresnej terapie.

Čo je to „tissue flossing“?

„Tissue flossing“ predstavuje modernú terapeutickú metódu, ktorá využíva špeciálne navrhnutých elastických gumových pásov, ktoré sa využívajú k ošetreniu ťažkostí pohybového aparátu, k pozitívnemu ovplyvneniu muskuloskeletálneho, kardiovaskulárneho, nervového ale aj lymfatického systému ľudského tela, k podpore regenerácie a v rámci prevencie zranení pohybového aparátu. Je značne využívaná vo svetovej ale aj domácej fyzioterapii, no svoje miesto si však určite nájde aj v rámci športovej prípravy profesionálnych alebo amatérskych športovcov. Hlavný efekt terapie vzniká primárne kombináciou kompresie mäkkých tkanív alebo kĺbov, ktorá je vyvoláva pevným obmotaním elastických pásov okolo požadovaného miesta ošetrenia, terapeutického ošetrenia, ktoré je vykonané s aplikovaným flossbandom a následného povolenia kompresie, odstránením aplikovanej flossingovej pásky.

Spophy_flossband_1

Medzi terapeutické ošetrenie s aplikovaným flossbandom možno zaradiť kĺbové mobilizácie, k rýchlemu odstráneniu kĺbových blokád, mäkké techniky pre ošetrenie kože, podkožia a fascie, k zlepšeniu vzájomnej posunlivosti jednotlivých vrstiev alebo napríklad ischemickú kompresiu pre účinné odstránenie spúšťových bodov. Aplikáciu flossbandovej pásky však možno kombinovať aj so všetkými druhmi pohybu, či už pohybom pasívnym alebo aktívnym a taktiež s progresívnym pohybovým zaťažením, proprioceptívnym tréningom, postizometrickou relaxáciou alebo proprioceptívnou neuromuskulárnou facilitáciou. Je tak len na šikovnosti a schopnostiach ošetrujúceho terapeuta, ako zaradí metódu „tissue flossing“ do jeho terapeutického konceptu a terapeutickej jednotky. Správne navolená a vykonaná terapia s využitím flossbandov tak môže dosiahnuť zníženie bolestivosti, zlepšenie prekrvenia, zlepšenie posunlivosti mäkkých tkanív a následne tak zlepšenie športového výkonu. Flossbandy tak predstavujú jednoducho použiteľné, skladné a prakticky nezničiteľné nástroje na terapiu, ktoré môže mať terapeut alebo športovec neustále pri sebe.

Kedy je možné flossband využiť?

Využitie flossbandových pásov si nájde svoje miesto taktiež v akomkoľvek štádiu rehabilitácie po športovom úraze. Metódu „tissue flossing“ je to totiž možné úspešne aplikovať u väčšiny akútnych aj chronických problémov pohybového aparátu. U posttraumatických stavov možno využiť flossband adekvátne k danému štádiu hojenia, napríklad v rámci alarmovej či zápalovej fázy k zníženiu opuchu, v rámci proliferačnej fázy k vytvoreniu adekvátneho impulzu na regeneráciu mäkkých tkanív a napríklad v rámci fáze prestavby k individuálnej úprave terapie, k 100% návratu funkcie a v rámci prevencie.

Spophy_flossband_2

Hlavné výhody flossbandu

Výhodou metódy „tissue flossing“ je fakt, že je veľmi ľahko kombinovateľná s ostatnými terapeutickými konceptami a rehabilitačnými pomôckami. Ako veľmi praktické sa javí kombinácia flossbandu a Theragunu, k vytvoreniu silnej kompresie, ktorá však pre pacienta nie je bolestivá, no podobného efektu je možné dosiahnuť aj kombináciu flossbandových pásov a masážneho valca. Terapeut však môže aplikáciu flossingu šikovne prepojiť s terapeutickými konceptami ako je napríklad metóda PNF, DNS alebo so športovo špecifickým tréningom jeho zverenca. Ako veľmi výhodné sa javí kombinácia flossingu s kineziotapingom alebo bankovaním. Medzi ďalšie výhody danej metódy ošetrenia patrí vysoká efektivita terapie, pomerne veľká plocha ošetrenia čo pomáha terapeutovi efektívne šetriť čas, ktorý je potrebný na terapiu, možnosť terapie v náročných podmienkach a fakt, že flossbandové pásky sú veľmi skladné a nenáročné na údržbu. Medzi veľké výhody sa radí taktiež možnosť zaučiť pacienta alebo športovca správnemu využitiu flossingových pásov, vďaka čomu získava pacient alebo športovec možnosť efektívnej autoterapie, na ktorej vykonanie nepotrebuje prítomnosť terapeuta. Medzi hlavné nevýhody patrí skutočnosť, že metódou „tissue flossing“ nie je možné adekvátne ošetriť všetky štruktúry tela a fakt, že terapeut stráca počas ošetrenia presný manuálny kontakt s daným tkanivom.

Spophy_flossband_3

Čím možno vysvetliť efekt danej terapie?

Napriek tomu, že existuje viacero výskumných prác a štúdií, ktoré preukazujú pozitívny efekt metódy „tissue flossing“ na aktívny aj pasívny rozsah pohybu, pozitívny efekt pri odstránení DOMS (delayed onset muscle soreness) a preukázaný pozitívny efekt na subjektívne zlepšenie voľnosti pohybu, efekt danej terapie ešte stále nie jednoznačne preukázaný. Mnoho autorov však popisuje viaceré teórie a efekty, ktoré by dokázali vysvetliť pozitívne efekty danej metódy ošetrenia.

Najčastejšie býva spomínaná vrátková teória bolesti, pomocou ktorej možno vysvetliť analgetický efekt aplikácie flossbandu, ďalej disperzný účinok aplikácie flossingových pásov, vďaka ktorému dochádza k stekuteniu synoviálnej tekutiny a následnému odstráneniu kĺbovej blokády a k stekuteniu medzibunkovej tekutiny a následnej zlepšenej posunlivosti jednotlivých vrstiev hlbokej fascie alebo efekt reaktívnej hyperémie, vďaka ktorému sa ošetrené miesto po odstránení flossingovej pásky vo väčšej miere prekrví. Medzi iné teórie účinku sa radí odstránenie patologických crosslinkov, „sponge effect“ mäkkých tkanív alebo podpora aferentácie z ošetrovaného miesta. Faktom však ostáva, že pozitívny efekt terapie metódou „tissue flossing“ býva často pozorovateľný okamžite a k jeho dosiahnutiu potrebuje terapeut len niekoľko desiatok sekúnd, maximálne minút.

Metóda ošetrenia s využitím flossbandových pásov sa javí ako účinná a praktická možnosť terapie funkčných a štrukturálnych porúch pohybového aparátu. Napriek tomu, že efekt danej metódy ošetrenia ešte nie je úplne známy, predstavuje metóda „tissue flossing“ efektívny spôsob terapie a prevencie v oblasti fyzioterapie, športového lekárstva a vrcholového aj amatérskeho športu.

Ján Pisarčík

      Bc. Ján Pisarčík - autor článku

 

Videonávody s flossbandovými páskami Spophy