Robotická rehabilitácia

Robotická rehabilitácia je jednou z možností liečby pre pacientov po ťažkých úrazoch, mozgových príhodách, u spastických pacientov, paraplegikov a kvadraplegikov a ďalších ochoreniach spojených s nutnosťou liečby pohybového aparátu. Pre opätovné navrátenie sa do života po úraze alebo pri liečení dlhodobého ochorenia je hlavným aspektom úspechu, okrem viery a chuti pacienta, pravidelná a maximálne účinná rehabilitácia. Vďaka novým výskumom a neustále pokračujúcemu vývoju a rozvoju tohto odvetvia majú pacienti možnosti starostlivosti stále lepších prístrojov, ktoré im môžu maximálne a efektívne pomôcť.

Robotická rehabilitácia ruky

Terapia robotickými systémami je jedným z nových spôsobov liečby, ktorý je na popredí záujmu ako zdravotníkov, tak i pacientov. Využitie týchto systémov pri neurorehabilitácii sa aj u nás v posledných 10 rokoch vďaka rýchlemu rozvoju neustále rozširuje. Používanie robotickej terapie prináša nesporné výhody pre správnu a účinnú prácu s pacientom.

Táto terapia je vhodná pre pacientov po CMP, po úrazoch, pri spasticite, po operáciách horných končatín, kde došlo k obmedzeniu hybnosti či rozsahu pohybu. Robotická rehabilitácia ruky nie je tak zložitá, ako práca s dolnými končatinami, kedy sa pacient musí do systému zložitejšie upevniť a musí sa dbať na ďalšie aspekty nielen na samotnú prácu končatín, ale tiež na správnu prácu chrbtice, postúry atď.

Robotické systémy slúžia na intenzívnu prácu a nácvik poškodených funkcií, ktoré by štandardnými postupmi trvali o mnoho dlhšie a ťažšie. Najbežnejšie systémy používané na robotickú rehabilitáciu ruky sú exoskeletálne paže a end-efektorové manipulátory (robotická rukavica). Pri práci s týmito prístrojmi sa tiež využíva možnosť vizuálnej spätnej väzby. Pacient pri rehabilitácii sleduje monitor, na ktorom kontroluje pohyby vlastnej ruky a môže ich lepšie korigovať. Vďaka tejto spätnej väzbe je podporovaná nielen kĺbová ohybnosť, ale tiež využívaná neuroplasticita CNS a tým podporené motorické učenie. Individuálne sa na prístrojoch potom dajú nastaviť parametre cvičenia, ako jeho dĺžka a rýchlosť, poradie cvikov, rozsah pohybu prstov, stimulačné hlasové a vizuálne efekty.

Napriek tomu, že sú tieto systémy sofistikované a výkonné, nemôžeme opomenúť najdôležitejší aspekt účinnej rehabilitácie a to spoluprácu samotného pacienta a jeho maximálnu motiváciu a vôľu.

Robotická rehabilitácia chôdze

Robotická rehabilitácia chôdze je v popredí záujmu odbornej verejnosti už zhruba po dobu tridsiatich rokov. Tento vyspelý spôsob práce s pacientmi, má počiatky v deväťdesiatych rokoch 20. storočia, kedy sa začala používať terapia pacienta odľahčeného v závese nad bežiacim pásom. Tento spôsob terapie bol veľmi náročný na počty terapeutov, a na ich fyzickú záťaž. Dvaja terapeuti v nepohodlných pozíciách manuálne viedli dolné končatiny pacienta a tretí musel kontrolovať postúru klienta. Len o pár rokov neskôr vznikla prvá verzia systému robotickej rehabilitácie chôdze Lokomo od firmy Hokoma. Vďaka neustálemu rozvoju tohto odboru a novým vedeckým poznatkom je táto sféra pre výrobcov nesmierne zaujímavá, teda sa na trh dostávajú stále nové typy prístrojov od mnohých výrobcov. V súčasnej dobe sa používa množstvo rôznych systémov pracujúcich na rôznych princípoch, vrátane mobilných asistenčných exoskeletonov.

Neurofyziologickým podkladom pre túto terapiu je miechová autonómia, plasticita CNS a motorické učenie. Pri práci s touto technológiou je cieľom vyvolať u pacienta vyššie odozvy než len primitívne reflexné reakcie, dôraz je kladený tiež na vlastnú aktivitu klienta. Prednosťou robotickej rehabilitácie je podpora a uľahčenie pohybu alebo tiež naopak kladenie riadeného odporu pohybu pacienta, zaisťovanie presnejšieho dávkovania záťaže, zvládnutie vysokého počtu opakovaní s väčšou presnosťou pohybu a výhodou je tiež merateľnosť výsledkov. Plusom je práca s pokročilou rehabilitačnou technológiou a tiež nesporné uľahčenie fyzickej námahy terapeuta.

Využitie robotických systémov

Robotická rehabilitácia pomáha pacientom s motorickým postihnutím v dôsledku mnohých rôznych zdravotných ťažkostí. Je vhodná pre pacientov so získaným poškodením mozgu, po poškodení miechy a selektívneho poškodenia periférneho nervu s následne obmedzenou funkciou končatiny.

Konkrétne sa jedná o pacientov s Parkinsonovou chorobou, sklerózou multiplex, detskou mozgovou obrnou, akútnym poranením miechy (SCI), traumatickým poranením mozgu (TBI), pri ortopedických a traumatických prípadov, u spastických pacientov, paraplegikov a kvadraplegikov a v neposlednom rade u pacientov po cievnej mozgovej príhode.

späť